Kontakty

Renata Sedláčková Koutná

IČO: 02344572

Bankovní spojení: 1236316014/3030


+420 728 896 224


Provozovna masáží

Sokolská 544/36, 779 00 Olomouc
(Studio Eva)


oaza.podpory@gmail.com

„Každý den je začátkem života.“

PODMÍNKY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Správce osobních údajů

Renata Sedláčková Koutná, OSVČ zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu v Olomouci, IČ O2344572 se sídlem: Svolinského 229/20, Olomouc - Lošov, 779 00 (dále jen: "správce“) vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů a vašich právech.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Zdroje osobních údajů

Osobní sdělení klienta/klientky (dále klientela) nebo prostřednictvím objednávky klientely v listinné, telefonické nebo emailové podobě. Dále osobní údaje získané v rámci obchodního vztahu (dodavatel je OSVČ – fyzická osoba)

Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány

Adresní a identifikační údaje vedoucí k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů:

 • Jméno a příjmení klientely, email, telefon
 • Údaje nezbytné pro plnění smluv
 • Dodavatelé – jejich IČ, DIČ, adresa, telefon, číslo účtu

Kategorie příjemců osobních údajů

Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Osoby podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy. Osobní údaje nejsou předávány: do zahraničí, třetí zemi (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy
 • Sjednání termínů masáží, přeobjednávání a provozní sdělení (dovolená, nemoc)
 • Účely obsažené v rámci případných jiných souhlasů uděleným subjektem údajů
 • Archivace účetních dokladů po dobu 5 let od data vystavení
 • Plnění zákonných povinností ze strany správce

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce osobně pouze ve svém sídle a v provozovně.

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Doba uchování osobních údajů

 • Po dobu nezbytně nutnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientelou a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tak i z příslušných právních předpisů.
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 • Po dobu, kdy klientela dochází v určitých intervalech na masáže a kdy je důležitá komunikace prostřednictvím kontaktních údajů za účelem potvrzování, přeobjednávání termínů či sdělování určitých provozních překážek správcem
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů nebo dlouhodobého nečerpání služeb cca dva roky, správce osobní údaje vymaže.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR a to k těmto informacím:
  • Účel zpracování
  • Kategorie dotčených osobních údajů
  • Příjemci, kterým osobní údaje byly nebo mohou být zpřístupněny
  • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy
 2. právo opravit osobní údaje dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
 6. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Poučení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce zpracovává takové údaje, ke kterým subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů a dále zpracovává údaje, které ze zákona nevyžadují souhlas subjektu údajů se zpracováním. V souladu s čl. 6 ods. 1. GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
  • Zpracování je nutné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
  • Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na správce vztahuje
  • Zpracování pro účely oprávněných zájmů správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Oprávněným zájmem může být např.:

 • Záruční doba, reklamace
 • Subjekt údajů je zákazníkem správce nebo mu poskytuje služby
 • Subjekt údajů očekává, že ke zpracování bude opakovaně docházet

Více na webové stránce:

Více
článků